OBCHODNÍ PODMÍNKY pro Smlouvu o poskytování služeb ONI system

účinné od 1. 5. 2021

 

I.  SLUŽBY ONI Sledování

Předmětem služby je poskytování informací o poloze a stavu Vašeho objektu (vozidla) specifikovaného v tabulce č. 5 ve smlouvě, historii jeho poloh a statistik. Informace jsou poskytovány graficky a textově ve webové a mobilní aplikaci ONI system a v aplikaci SPZ. Pro osobní a dodávková vozidla je aktivní i funkce detekce havárie. Služba funguje na území České republiky, pro provoz v zahraničí je nutné sjednat službu ONI Zahraničí on-line.

ONI Sledování PLUS

Služba obsahuje službu ONI Sledování a navíc umí detekovat poplachové stavy: odtah vozidla, krádež kol a nehodu na parkovišti. Tyto poplachové stavy jsou odesílány dle Vámi provedeného nastavení emailem nebo/a SMS. V ceně služby je 10 poplachových SMS za měsíc a po jejich vyčerpání se další SMS čerpají z ONI Konta.

ONI Střežení

Služba obsahuje službu ONI Sledování PLUS a navíc v případě zjištění napadení objektu Vás budeme informovat, provedeme dálkovou lokalizaci objektu a na Vaši žádost provedeme vyslání vozidel zásahové skupiny ONI. Služba funguje v tarifu REAL a odesílá data do aplikace ONI každých 60 sekund. Z důvodu minimalizace planých poplachů jste nám povinni hlásit jakékoliv činnosti, při kterých by mohlo dojít k manipulaci s objektem, např. servis vozu nebo výměna pneumatik.

ONI Zahraničí on-line

ONI Zahraničí on-line Vám umožňuje sledovat aktuální pohyb objektu na území některých dalších států, jejichž seznam je dostupný na www.onisystem.cz. Služba ONI Zahraničí on-line obsahuje zároveň službu ONI Mapy Google.

ONI Mapy Google

S touto službou vidíte objekt na mapách Google vč. satelitního zobrazení, streetview, hustoty provozu a plánovače tras.

ONI Konto

ONI konto funguje tak, že si do něj předplatíte SMSky a v něm pak máte přehled, kolik zpráv jste již vyčerpali. Do ONI konta Vám budeme přidávat i SMSky zdarma jako bonus za čtvrtletní a roční platbu – viz. článek XI. Ceny.

ONI Dotaz

Umožňuje Vám vyžádat si z jednotky jednorázově polohu objektu i mimo okamžiky pravidelné aktualizace dat v aplikaci (viz článek III.), nebo pokud máte objekt v zahraničí bez aktivní služby ONI Zahraničí on-line.

ONI Zásah

Je možno sjednat pouze ke službě ONI Střežení. Jedná se o automatickou aktivaci zásahové skupiny ONI, pokud se vám nedovoláme při prověření poplachu. Zásah je možný pouze na území ČR.

ONI Ekonomika provozu

Poskytování informací o vybraných parametrech provozních dat objektů. Sledovanými provozními daty mohou být: doba volnoběhu, překračování rychlostí, přetáčení motoru, nadměrné používání nezávislého topení, zvýšená spotřeba paliva. Rozsah vyhodnocovaných provozních dat je závislý na způsobu instalace zařízení v objektu.

ONI Vytížení stroje

Umožňuje rozlišit zda pracovní stroj má nastartováno, stojí na volnoběh, bagruje, nakládá, jezdí po stavbě větší rychlostí než 15km/hodinu nebo je převážen na podvalníku. Sčítá motohodiny. Výsledky měření jsou k dispozici jako tabulkové a grafické přehledy ve webové aplikaci ONI system.

ONI Měření paliva

U této služby budete informování o měření množství paliva v nádrži objektu.

ONI Tracker EU

Služba obsahuje službu ONI Sledování, ale data zobrazuje pouze ve webové a mobilní aplikaci. Je určena pouze pro jednotky NCL21. Služba ONI Tracker funguje online na území Evropské Unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu.

ONI Docházka

Služba ONI Docházka umožňuje pomocí docházkových jednotek zaznamenávat identitu osoby, přesný čas docházkové události, typ události a aktuální GPS polohu. Všechny záznamy jsou uloženy ve webové aplikaci ONI system, kde je lze zpětně prohlížet. Samotné zpracování docházky se provádí v konkrétním software třetích stran. Stažení všech dat z ONI system do těchto aplikací se provádí online skrze rozhraní API.

 

II.  PRONÁJEM

Doba trvání pronájmu

Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami. Po uplynutí sjednané doby pronájmu se smlouva automaticky prodlužuje na doba neurčitou. To neplatí, doručí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané doby pronájmu písemné oznámení, že trvá na ukončení smlouvy. Vlastnické právo k palubní jednotce nabývá Zájemce prvním dnem po uplynutí doby pronájmu, na kterou byla uzavřena smlouva o pronájmu. Doba pronájmu je určena v tabulce č. 4 „Závazky a záruky“ Smlouvy.

Ukončení pronájmu

V případě předčasného ukončení smlouvy o pronájmu se Zájemce zavazuje uhradit Poskytovateli náhradu za každou palubní jednotku ve výši 2 000 Kč bez DPH, a to nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy Zájemce obdrží daňový doklad, který mu Poskytovatel vystaví a zašle jej na adresu Zájemce. V tomto případě vlastnické právo k Palubní jednotce Zájemce nenabude a je povinen palubní jednotku vrátit Poskytovateli. Náklady spojené s demontáží Palubní jednotky a její zaslání zpět na adresu Poskytovatele, hradí Zájemce v plné výši na své vlastní náklady.

Náhrady

V případě, že bude v době trvání této Smlouvy některá z Palubních jednotek poškozena nebo ztracena, sjednaly si smluvní strany náhradu škody ve výši 2 000 Kč bez DPH za každou poškozenou palubní jednotku. Zájemce je povinen tuto náhradu škodu uhradit Poskytovateli nejpozději do 14ti dnů od obdržení daňového dokladu, který Poskytovatel vystaví Zájemci a zašle jej na adresu Zájemce.

Záruka

Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené živelní či jinou vnější událostí, kterou Poskytovatel nezpůsobil a nemohl ovlivnit, nebo užíváním palubní jednotky v rozporu s návodem k obsluze, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením, nebo chybnou montáží palubní jednotky provedenou při instalaci, nebo Poskytovatelem nezaviněnými poruchami a výpadky sítě Internet a sítí mobilních a GPS operátorů, včetně zahraničních operátorů, nebo změnou platné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem.

Doba záruky na zařízení je shodná s dobou smlouvy o pronájmu. Doba záruky je určena v tabulce č. 4 „Závazky a záruky“ Smlouvy.

 

III.  INFORMAČNÍ EMAILY A SMS

O stavech či parametrech objektů se můžete nechat informovat pomocí emailů či SMS. Emailové informace jsou zdarma, SMS jsou placeny z Vašeho ONI Konta.

 

IV.  TARIFY SLUŽEB ONI SLEDOVÁNÍ/ONI SLEDOVÁNÍ PLUS

Služba ONI Sledování/ONI Sledování PLUS je poskytována ve čtyřech tarifech, které se liší frekvencí aktualizace všech poloh během pohybu objektu:

 

OPTIMUM           Polohy zasílány z objektu co 10 sekund a jsou do aplikace aktualizovány co 5 minut.

REAL           Polohy zasílány z objektu co 10 sekund a jsou do aplikace aktualizovány co 1 minutu.

SUPERREAL     Polohy zasílány z objektu co 10 sekund a jsou do aplikace aktualizovány co 20 sekund.

DRIVE                 Polohy během pohybu objektu nejsou poskytovány. Odesílány jsou údaje o začátku a konci jízd pro účely vytvoření knihy jízd.

 

V.  KDY NEBUDOU SLUŽBY FUNGOVAT?

Poskytování služeb může být přerušeno:

 1. Z důvodu poruchy zařízení (jednotky nebo příslušenství), pokud nám neplatíte nebo jste porušili Vaše povinnosti nebo v případě výpadků služeb třetích stran (mobilní sítě, elektřina apod.). Berte prosím na vědomí, že vzhledem k technologickým možnostem a omezením nemůžeme zaručit bezchybnost a nepřerušenost poskytování služeb.
 2. Např. z důvodu havárie vozidla můžete požádat o přerušení poskytování služeb na dobu maximálně 12 měsíců. K přerušení dojde od prvního dne následujícího měsíce po obdržení Vaší žádosti. V době přerušení budete platit udržovací poplatek za každé přerušené zařízení. Jakmile požádáte o opětovné využívání služby, bude obnovena následující pracovní den.

 

VI.  JAK BUDEME DĚLAT ZMĚNY SMLOUVY?

 1. Žádost o změnu ve smlouvě posílejte ze smluvního emailu na info@onisystem.cz. Žádost schválíme nebo odmítneme obratem a poté vám neprodleně zašleme dodatek ke smlouvě. Pozor: Změna je účinná podpisem a doručením dodatku na náš
 2. Pokud chce zapnout/vypnout zahraničí on-line, stačí k tomu telefonický pokyn ze smluvního tel. čísla, které jste uvedli do smlouvy.

 

VII.  UKONČENÍ SMLOUVY

 1. My i Vy můžeme smlouvu ukončit i písemnou výpovědí s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc.
 2. Vypovíme Vaši smlouvu v případě, že budete v prodlení s placením delším než 30 dnů s tím, že výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná plynout dnem jejího doručení.
 3. Ukončení smlouvy se však netýká ustanovení, která dle naší dohody či podle své povahy mají trvat i poté, např. povinnosti zaplatit dlužné částky.
 4. V případě ukončení některé služby na Vaši žádost bude SIM karta ještě 5 měsíců „v pohotovosti“. Pokud se do té doby rozhodnete pro opětovné využívání služby, bude vám obnovena bezplatně. Pokud se rozhodnete později, zaplatíte znovuaktivaci jednotky a dále náklady za deinstalaci a instalaci, protože jednotku je v takovém případě nutné poslat k nám.

 

VIII.  OD KDY VÁM ZAČNEME SLUŽBY ÚČTOVAT?

 1. Účtovat služby (dále jen „start služby“) Vám začneme od data instalace zařízení do objektu, nejpozději však měsíc od data odeslání zařízení k Vám. U mobilních jednotek nevyžadujících instalaci, se lhůta pro započetí účtování zkracuje na sedm kalendářních dní od data odeslání.

 

IX.  DODÁNÍ ZAŘÍZENÍ

 1. Povinnost dodat Vám zařízení splníme jeho odesláním k Vám nebo instalací do objektu v některém STP podle toho, co nastane dříve.
 2. V případě, že se nejedná o mobilní jednotku, tak musí být zařízení nainstalováno ve vozidle (či jiném objektu). Pokud zařízení namontuje někdo jiný než STP, neneseme odpovědnost za vady zařízení či služeb způsobené instalací a ani neposkytujeme záruku za takové zařízení. Pokud budeme instalaci zajišťovat my, zaplatíte nám za ni cenu dle tabulky č. 1 ve smlouvě.
 3. Záruční doba zařízení je sjednána v tabulce č. 4 ve smlouvě. Záruční doba počíná běžet ode dne startu služby.

 

X.  VADY A ZÁRUKY

 1. Vadu reklamujte ihned po zjištění, a to písemně na info@onisystem.cz či telefonicky 737900300 s popisem vady a identifikačními údaji zařízení či RZ Provedeme ihned dálkovou diagnostiku a následně rozhodneme, zda je nutná výměna zařízení. V takovém případě musíte přistavit objekt na námi určené STP. Pokud trváte na opravě ve svých prostorách, tak uhradíte přímo technikovi dopravu dle článku 11.
 2. Pokud budeme při odstranění vady provádět opravu či výměnu jednotky do 12 měsíců od její instalace, za provedenou práci neplatíte. Po 12 měsících dostáváte zdarma jednotku a příslušenství, ale za práci zaplatíte 650,-/bez DPH za jeden objekt. Cestovné technika = 6,-/km musíte zaplatit vždy, pokud objekt na opravu nepřistavíte přímo k technikovi (v nejhorším případě nejbližší krajské město). Výměna bude provedena tak, že objekt přistavíte na STP pouze jednou, to znamená, že při demontáži se rovnou provede montáž jiné jednotky stejného typu se stejným nastavením služeb.
 3. Veškeré Vaše další nároky z titulu vad jsou vyloučeny.

 

XI.  JAK PRACUJEME S OSOBNÍMI A IDENTIFIKAČÍMI ÚDAJI

Jak pracujeme s Vašimi osobními a identifikačními údaji, se dozvíte na tomto odkaze: www.onisystem.cz/gdpr

 

XII.  CENY

(Ceny uvedeny bez DPH)

 

Doplňkové služby                                             Cena v Kč

ONI Dotaz                             SMS dotaz na okamžitou polohu – odečet z ONI Konto                  1,50

odeslání SMS zprávy           odeslání SMS se stavem jednotky – odečet z ONI Konto                 1,50

Roamingové příplatky         dodatečné roamingové poplatky dle vyúčtování operátora

Výměna SIM                         znovuzprovoznění odpojené jednotky                                                 400

Udržovací poplatek              měsíční poplatek v době přerušení poskytování služeb                  50

Poštovné a balné                 poplatek za odeslání zásilky                                                                 180

Školení/eŠkolení                  cena za hodinu                                                                                        690/490

Mapy Google                        příplatek k měsíčnímu tarifu za jedno vozidlo                                    20

Zahraničí on-line                  sledování poloh Objektu v zahraničí (vč. map Google)                    150

Ekonomika provozu            vyhodnocení provozních nákladů vozového parku/měsíc/vozidlo 50

Vytížení stroje                      monitorování využití pracovního stroje/měsíc/vozidlo                      50

Měření paliva                       měření úrovně paliva kapacitním hladinoměrem                              50

50 Oblastí v Zónách            měsíční příplatek za rozšíření počtu aktivních Oblastí                     100

 

ONI Konto

Bonusové počty SMS do ONI Konta při frekvenci vyúčtování:

 • čtvrtletní platba – jednorázový bonus 35 SMS/objekt
 • roční platba – jednorázový bonus 180 SMS/objekt

 

Ceník ONI Zásah                                               Cena v Kč

Aktivace zásahu                   jednorázový poplatek za aktivaci neodvolaného zásahu                100

Ujetá vzdálenost                  poplatek za každý km ujetý při zásahu                                               20

Doba zásahu                        poplatek za každou minutu strávenou při zásahu                             5

Obhlídka Objektu                 poplatek za provedení obhlídky napadeného Objektu                   100

Hlídání Objektu                     poplatek za každou minutu hlídání napadeného Objektu               5

 

Ceník montáží                                                     Cena v Kč

Montáž                                   Cenu vždy individuálně stanovuje obchodník, je ve smlouvě

Doprava technika                 Dopravné technika za 1km počítáno tam i zpět                                    10

Výměna při opravě              Výměna za opravené zařízení (technikem STP) po 12ti měsících       650

Zbytečný výjezd                   Dopravné + čas technika pokud jede na montáž zbytečně                1200

Montáž v So, Ne, svátek     Příplatek k dohodnuté ceně, pokud je montáž v So, Ne, svátek        +300

Neúplná montáž                  Nebyla přistavena všechna vozidla, která byla domluvena na     +1200 termín

Neúplná montáž                  Pokud lze řešit přespáním technika                                                      +600

 

XIII.  INSTALACE ZAŘÍZENÍ a požadavky na přípravu při montáži u zákazníka

Pokud se zákazník dohodl na instalaci jednotek do aut ve své firmě, je povinen montážnímu technikovi zajistit tyto montážní podmínky:

 

a) Požadavky na místo montáže v létě při teplotě nad 10°C

 • Čistá plocha, na které může technik rozdělat auto a položit na ní některé díly

 

b) Požadavky na místo montáže v létě při teplotě nad 10°C za deště, silného větru

 • Hala nebo přístřešek, kde nebude pršet
 • Dostatečné osvětlení

 

c) Požadavky na místo montáže u aut střední a vyšší třídy

 • Garáž nebo hala

 

d) Požadavky na místo montáže v zimě, při teplotě pod 10°C

 • Vytápěná hala s teplotou nad 10°C
 • Dostatečné osvětlení
 • Dostatečná doba na montáž. Technik musí počkat, až auto rozmrzne
 • V záporných teplotách praskají plasty, nelze provést montáž

 

e) Doplňující požadavky při montáži paliva

 • Dostupnost sítě 230 V do vzdálenosti 10 m
 • Minimálně 1,5m prostoru kolem auta

 

Jak se zákazník vyhne zbytečnému výjezdu technika

Pokud zákazník ví, že nemá splněny výše uvedené podmínky, musí před výjezdem zavolat technikovi a odvolat montáž. Dohodne si nový termín montáže na den, kdy budou podmínky splněny. Pokud zákazník technika neodvolá a technik přijede a nebude schopen z důvodu nesplnění montážních podmínek práci provést, zákazník zaplatí zbytečný výjezd technika ve výši 1200 Kč.

Dohoda o ceně montáže v So, Ne, svátek

Pokud je ve smlouvě naceněna montáž v pracovní dny a zákazník požaduje změnu termínu montáže na So, Ne nebo svátek, bude zákazníkovi vyfakturováno + 300 Kč za instalaci každého vozidla.

Dohoda o zaplacení dalšího výjezdu při nepřistavení dohodnutého počtu vozidel

Pokud zákazník nepřistaví na smluvený termín instalace dohodnutý počet vozidel a montážní technik musí na montáž přijet ještě jednou, zaplatí zákazník příplatek ve výši 1200 Kč. Pokud lze situaci řešit přespáním technika, bude zákazníkovi fakturován nocleh v ceně 600 Kč.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753