Obchodní podmínky – ONI GDPR

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uzavřením dohody o užívání produktů ONI GDPR („ smlouva“ a „produkt“). Smlouva je uzavřena mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem produktu prostřednictvím webových stránek https://www.onisystem.cz („webové stránky“ ).

 

2. Poskytovatel
2.1. Poskytovatelem produktu je společnost NAM system, a.s., se sídlem U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25862731, zapsaná Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2365 („Poskytovatel“ )..

 

3. Nabyvatel
3.1. Produkt je určen pro podnikatele. Nabyvatelem může být pouze osoba, která je podnikatelem ve smyslu definovaném právním řádem České republiky (§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění p.p. („NOZ“)), tedy osoba, která se společností NAM system, a.s. uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, tedy nikoli spotřebitel, jak je tento pojem definován právním řádem České republiky („Nabyvatel“). Je zakázáno, aby Nabyvatel ve pořizoval produkt mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

4. Uzavření smlouvy
4.1. Smlouva se uzavírá na základě objednávky učiněné Nabyvatelem prostřednictvím webové stránky („objednávka“) nebo i jiným způsobem předpokládaným NOZ. Učiněním objednávky přes webové stránky vyjadřuje Nabyvatel souhlas s těmito VOP, kterými se smlouva řídí.
Poskytovatel po obdržení objednávky tuto skutečnost Nabyvateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Nabyvatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa nabyvatele“). Smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Nabyvateli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu nabyvatele.

 

5. Způsob dodání
5.1. Produkt je dodáván v elektronické podobě. Po objednávce bude Poskytovatelem vystavena faktura a zaslána na e-mailovou adresu, kterou Nabyvatel uvede v objednávce. Do tří pracovních dnů ode dne úplného připsání platby na účet Poskytovatele bude produkt zaslán na uvedený email (od tohoto okamžiku se uděluje Licence). Firmám, které jsou zákazníky ONI system, produkt zasíláme ihned a fakturu vystavujeme se 14ti denní splatností. 

 

6. Platba
6.1. Úhradu ceny produktu je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli bezhotovostně bankovním převodem.
Poskytovatel vystaví a zašle Nabyvateli k vyúčtování plateb prováděných na základě smlouvy daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu. Faktura bude se splatností 14 dnů. Na faktuře budou uvedeny všechny potřebné informace k platbě jako např.: číslo účtu Poskytovatele, konstantní a variabilní symbol, celková částka k úhradě včetně DPH, atd.

 

7. Licenční ujednání
7.1. V okamžiku zaslání produktu Nabyvateli Poskytovatel poskytuje licenci k užívání produktu, tj. k užívání dokumentů a dalších nástrojů, které jsou součástí produktu („Licence“). Takto poskytnutá licence k užívání produktu je vedena pouze na Nabyvatele. Licence se uděluje jako nevýhradní a nepřevoditelná. Práva související s Licencí může Nabyvatel vykonávat pouze osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.

7.2. Nabyvatel je povinen dodržovat následující omezení:
– Nabyvatel nesmí produkt ani jakoukoli jeho část dále kopírovat, šířit, sublicencovat, pronajmout, oddělovat jeho části nebo vytvářet od produktu odvozená díla, nebo činit jakákoliv jiná právní jednání, jejichž důsledkem by bylo zveřejnění produktu či jeho zpřístupnění jakákoli třetí osobě (vyjma zpřístupnění produktu zaměstnancům nabyvatele a zpřístupnění částí produktu, které jsou podle svého účelu určeny ke zveřejnění)
– Nabyvatel je oprávněn produkt užívat pouze způsobem, který je v souladu s veškerými platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z práva autorského a dalších práv duševního vlastnictví,
– Nabyvatel není oprávněn udělit třetí osobě právo užít produkt.

7.3. Produkt a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k produktům, jsou ve vlastnictví Poskytovatele.

7.4. Všechna práva k produktu kromě práv, která byla Nabyvateli v souladu s těmito VOP uděleny, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.

 

8. Omezení odpovědnosti

8.1. Odpovědnost Poskytovatele dle smlouvy nebo v souvislosti s ní je limitována do celkové výše přijaté ceny za produkt. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu vzniklou druhé straně. Odpovědnost Poskytovatele za nepřímé a / nebo následné škody je vyloučena. Nepřímými škodami se rozumí zejména ušlý zisk, poškození dobrého jména, sankce uložené od třetích osob nebo sankce uložené od orgánů veřejné správy.

 

9. Rozhodné právo, řešení sporů

9.1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP budou rozhodovány v prvním stupni věcně a místně příslušným soudem dle aktuálního sídla Poskytovatele.

 

10. Účinnost

10.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 29.3.2018. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky upravit a nové znění obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách. Každá smlouva se vždy řídí VOP účinnými ke dni odeslání objednávky.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753