Obchodní podmínky ONI system

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro Smlouvu o poskytování služeb ONI system

účinné od 31. 3. 2017

Tyto Obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb ONI system, číslo Smlouvy: N________/00000, uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem tak, jak jsou tyto dvě smluvní strany ve Smlouvě specifikovány. Definice pojmů uvedené ve Smlouvě platí i pro tyto Obchodní podmínky.

 

I. SLUŽBY

Veškeré Služby jsou poskytovány výhradně na území České Republiky, ledaže je níže uvedeno jinak. Služby jsou poskytovány pouze při splnění následujících podmínek

 1. Zařízení je provozuschopné,
 2. zákazník neporušil své povinnosti stanovené Smlouvou či OZ,
 3. u Zařízení, která mají službu ONI Střežení, byly provedeny všechny Poskytovatelem stanovené kontroly.

 

Základní služby

ONI Sledování

Předmětem této Služby je závazek Poskytovatele poskytovat formou přístupu přes Webovou aplikaci ONI system informace o poloze a stavu Objektu (dále „Polohy“) a historii Poloh. Informace budou poskytovány v grafické podobě (vyobrazení v mapovém podkladu) a v textové podobě (popis pohybu Objektu, čas, rychlost apod.). Historie Poloh Objektu bude Poskytovatelem archivována po dobu 18 měsíců od vzniku Poloh. Prostřednictvím nastavení Webové aplikace ONI system je možné si nechat zasílat SMS zprávy a/nebo emaily o vybraných stavech Objektů. Součástí Služby je bezplatné poskytnutí nevýhradní a časově omezené (po dobu trvání Smlouvy) licence k software SPZ Kniha jízd ve verzi pro ONI system.

ONI Sledování PLUS

Služba ONI sledování PLUS obsahuje všechny Služby, které jsou v ONI Sledování a navíc umí detekovat Odtah vozidla, Krádež kol, Nehodu na parkovišti. Některé z těchto Služeb mohou být na žádost majitele vypnuty. Zprávy o stavech lze odesílat formou emailu nebo SMS, za předpokladu že je na ONI Kontu dostatečný kredit (viz sekce Doplňkové služby, ONI Konto).

ONI Střežení

Předmětem této služby je:

 1. poskytování služby ONI Sledování PLUS s výjimkou poplachové zprávy Nehoda na parkovišti,
 2. závazek Poskytovatele, že v případě zjištění napadení Objektu (s výjimkou poplachu Nehoda na parkovišti):
  1. provede identifikaci, zda byl Objekt skutečně napaden, a to pomocí technologie ONI system,
  2. oznámí napadení Objektu formou SMS a zavoláním na telefonní čísla zadaná Zákazníkem,
  3. provede dálkovou lokalizaci napadeného Objektu pomocí technologie ONI system,
  4. na žádost zákazníka provede vyslání vozidel tzv. Zásahové skupiny ONI. Služba je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku.
 3. závazek vyslat při poplachu vyvolaném stisknutím tísňového tlačítka (panik) Zásahovou skupinu ONI, a to vždy bez předchozího telefonického kontaktování Zákazníka. Služba je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku.

Zákazník je povinen nechat si Zařízení za úplatu každoročně překontrolovat u autorizovaného instalačního partnera Poskytovatele, tzv. Střediska technické podpory (dále jen „STP“), jejichž seznam je uveden na https://www.onisystem.cz/kontakty/strediska-technicke-podpory/. Zákazník je povinen hlásit Poskytovateli jakékoliv činnosti, při kterých by mohlo dojít k manipulaci s Objektem, např. servis vozu nebo výměna pneumatik. Služba je poskytována i při pobytu Objektu mimo území České republiky.

 

ONI Tracker

Předmětem této Služby je závazek Poskytovatele poskytovat formou přístupu přes Webovou aplikaci ONI system a/nebo Mobilní aplikaci ONI system informace o Poloze Objektu a historii Poloh. Informace budou poskytovány v grafické podobě (vyobrazení v mapovém podkladu) a v textové podobě (popis pohybu Objektu, čas, rychlost apod.). Historie Poloh Objektu bude Poskytovatelem archivována po dobu 18 měsíců od vzniku Poloh. Prostřednictvím nastavení Webové aplikace ONI system je možné si nechat zasílat SMS zprávy a/nebo emaily o vybraných stavech Objektu. Poskytovatel umožňuje pomocí Mobilní aplikace ONI system provádět změny nastavení Zařízení, ovlivňující rychlost, četnost a aktivaci nebo deaktivaci sběru Polohy a stavů Objektu. Licence k software SPZ Kniha jízd není součástí služby ONI Tracker.

 

Doplňkové služby

ONI Zahraničí on-line

ONI Zahraničí on-line je Služba, která umožňuje Zákazníkovi sledovat aktuální pohyb Objektu na území těchto států (v roamingu): Alandské ostrovy, Albánie, Andora, Azorské ostrovy, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá hora, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Faerské ostrovy, Francouzská Guyana, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jemen, Katar, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené Arabské Emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Gibraltar, Guadeloupe, Kanárské ostrovy, Madeira, Martinik a Réunion, Chorvatsko, Moldavská republika, Monako, a Ukrajina. V ostatních zemích světa není Služba ONI Zahraničí on-line poskytována.
Poskytovaná Služba ONI Zahraničí on-line obsahuje zároveň doplňkovou Službu ONI Mapy Google.

ONI Mapy Google

Předmětem této Služby je poskytnutí jedné, nevýhradní, nepřevoditelné a nesublicencovatelné licence k doplňkovému mapovému podkladu Google k Objektu, u kterého je doplňková Služba aktivní. Službu lze zřídit pouze k Objektu, u kterého není aktivní Služba ONI Zahraničí online. Licence je časově omezena trváním poskytování této Služby.

ONI Konto

Služba ONI Konto je zřízena automaticky ke každému novému účtu Zákazníka. Umožňuje platit za doplňkové Služby zpoplatněné SMS (např. ONI Dotaz, ONI Notifikace, ONI Zóny) formou strhávání fixní částky za každou SMS z dobíjeného kreditu ONI Konta. Dobíjení kreditu ONI Konta probíhá tak, že Zákazník zaplatí po dohodě s Poskytovatelem volitelnou částku na bankovní účet Poskytovatelem sdělený, na základě čehož Poskytovatel provede připsání kreditu na ONI Konto Zákazníka ve stejné výši. Kredit Služby ONI Konto může být navýšen i Poskytovatelem poskytnutými zvýhodněnými bonusy (viz sekce Ceník).

ONI Zóny

Předmětem této Služby je zpětné vyhodnocování pohybu Objektu v konkrétní oblasti, definované ve Webové aplikaci ONI system. Vyhodnocení se provádí se zpožděním oproti reálnému času a je závislé na nastaveních, která provádí Zákazník. Součástí nastavení jsou zejména zahrnuté Objekty, konkrétní geografické oblasti pro vyhodnocení, způsoby upozornění na pohyby Objektu SMS zprávou nebo emailem a kontaktní údaje pro předání upozornění. Při nastavení upozornění formou SMS zpráv jsou tyto zprávy zpoplatněny odečtem z ONI Konta dle aktuálního Ceníku. Bezplatný rozsah Služby zahrnuje vyhodnocování 100 geografických oblastí, rozšíření nad tento počet je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku.

ONI Notifikace

Předmětem této Služby je zajištění odesílání e-mailů a SMS zpráv o vybraných událostech, které mohou vznikat na Objektech Zákazníka. Součástí nastavení jsou zejména konkrétní typy událostí, na které chce být Zákazník upozorněn, zahrnuté Objekty, způsoby upozornění na vzniklé události SMS zprávou nebo emailem a kontaktní údaje pro předání upozornění. Při nastavení upozornění formou SMS zpráv jsou tyto zprávy zpoplatněny odečtem z ONI Konta dle aktuálního Ceníku.

ONI Dotaz

Díky Službě ONI Dotaz je Zákazník schopen získat informaci o aktuální Poloze Objektu v zahraničí v případě, že nevyužívá Službu ONI Zahraničí On-line. Požadavek je zaslán prostřednictvím Webové aplikace ONI system (ikonka v pravém panelu) do Zařízení formou SMS. Po doručení SMS do Zařízení je stanovena Poloha a odeslána opět formou SMS do Webové aplikace ONI system, kde je Poloha zobrazena. Podmínkou fungování Služby je dostatečný kredit ONI Konta.

ONI Zásah

Předmětem této Služby je závazek Poskytovatele, že pro Zákazníka provede v případě neodvolaného napadení Objektu vyslání vozidel tzv. Zásahové skupiny ONI (služba je poskytována třetími stranami, s nimiž má Poskytovatel uzavřeny smlouvy o provádění zásahů) k místu napadení, že provede lokalizaci napadeného Objektu pomocí technologie GPS/GPRS a rádiového dohledání, zajištění Objektu, předání Objektu oprávněné osobě Zákazníka (dle potřeby ve spolupráci s Policií České republiky).
Za provedení každého zásahu Zákazník Poskytovateli uhradí poplatky spojené s provedením Zásahu, skutečně ujetou vzdálenost zásahovým vozidlem na místo zajištění Objektu, čas strávený při zásahu, obhlídku napadeného Objektu, dobu hlídání napadeného Objektu do příjezdu oprávněné osoby, vypracování protokolu o zásahu, to vše ve výši dle aktuálního Ceníku. Služba ONI Zásah je poskytována jen na území České republiky.

ONI Ekonomika provozu

Předmětem této Služby je poskytování informací o vybraných parametrech provozních dat Objektů Zákazníka. Sledovanými provozními daty mohou být: doba volnoběhu, překračování rychlostí, přetáčení motoru, nadměrné používání nezávislého topení, zvýšená spotřeba paliva. Rozsah vyhodnocovaných provozních dat je závislý na způsobu instalace Zařízení v Objektu.

ONI Vytížení stroje

Předmětem této Služby je vyhodnocování efektivity provozu strojů a zařízení pomocí Zařízení Poskytovatele. Výsledky měření u jednotlivých Objektů jsou k dispozici jako tabulkové a grafické přehledy u všech Objektů s aktivní doplňkovou službou ONI Vytížení stroje ve Webové aplikaci ONI system.

ONI Měření paliva

Předmětem této Služby je zajištění odesílání upozorňujících e-mailů a/nebo SMS zpráv o změnách množství paliva a zaznamenávání jeho hladiny u Objektů vybavených dodatečně instalovaným palivovým hladinoměrem. Při nastavení upozornění formou SMS zpráv jsou tyto zprávy zpoplatněny odečtem z ONI Konta dle aktuálního Ceníku.

 

II. TARIFY SLUŽEB ONI SLEDOVÁNÍ/ONI SLEDOVÁNÍ PLUS

Služba ONI Sledování/ONI Sledování PLUS je poskytována ve čtyřech tarifech, které se liší frekvencí poskytování Poloh během pohybu Objektu:

OPTIMUM Polohy jsou poskytovány co cca 5 minut.
REAL Polohy jsou poskytovány co cca 1 minutu.
SUPERREAL Polohy jsou poskytovány co cca 20 sekund.
DRIVE Polohy během pohybu Objektu nejsou poskytovány. Odesílány jsou údaje o začátku a konci jízd pro účely vytvoření knihy jízd.

 

III. PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k technologickým možnostem a omezením nemůže Poskytovatel zaručit bezchybnost a nepřerušenost poskytování služeb. Poskytování služeb může být přerušeno:

 1. z důvodu poruchy na Zařízení, prodlení Zákazníka s placením, porušení povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo zákona, nebo v případě výpadku služeb dodávaných Poskytovateli třetích stran (mobilní sítě, elektřina apod.).
 2. Zákazník může požádat o bezplatné přerušení poskytování Služeb na dobu neurčitou a to maximálně jednou za 12 měsíců. K přerušení poskytování Služeb dojde s účinností od prvního dne následujícího měsíce po obdržení žádosti Zákazníka. Zákazník je v době přerušení povinen platit udržovací poplatek za každé Zařízení, u kterého je poskytování Služeb přerušeno, a to ve výši dle aktuálního Ceníku. Poskytování Služeb znovu započne následující den po žádosti Zákazníka.

 

IV. ZMĚNY A UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Zákazník je po uzavření Smlouvy povinen podat žádost o změnu Smlouvy v případě změny jeho identifikačních údajů včetně změny fakturační adresy (Sídla). Zákazník je po uzavření Smlouvy oprávněn podat žádost o změnu Smlouvy, zejména žádost o zřízení, změnu nastavení, či zrušení Služby.
 2. Žádost o změnu se podává způsobem stanoveným ze strany Poskytovatele, zpravidla e-mailem na emailovou adresu Poskytovatele uvedenou ve Webové aplikaci ONI system.
 3. Pokud Zákazník výslovně neuvede, že změna se má týkat konkrétní Služby, platí, že žádá o změnu ve vztahu ke všem Službám, u nichž je to technicky a provozně možné. Je-li v žádosti uvedena konkrétní Služba či více Služeb, má se za to, že Zákazník žádá o změnu nastavení či zrušení pouze ve vztahu k těmto Službám. V pochybnostech má Poskytovatel právo požadovat upřesnění žádosti Zákazníka, zejména tehdy, když není zřejmé, které Služby se žádost týká.
 4. Poskytovatel schválí nebo odmítne žádost o změnu do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Schválením se rozumí provedení požadované změny. Žádost o změnu se okamžikem schválení stává součástí Smlouvy.
 5. Poskytovatel je oprávněn podmínit provedení změny Smlouvy např. úhradou všech pohledávek Poskytovatele za Zákazníkem. Poskytovatel je oprávněn omezit možnost změn Smlouvy, pokud došlo k omezení či přerušení poskytování Služeb ze strany Poskytovatele, jakož i v průběhu výpovědní doby Smlouvy.
 6. Poskytovatel se může vzdát požadavku písemné formy žádosti o změnu Smlouvy. V takovém případě bude změna Smlouvy provedena na základě identifikace Zákazníka formou e-mailové komunikace nebo komunikace pomocí Webové aplikace ONI system.
 7. Zrušením jednotlivé Služby není ukončena Smlouva. Ostatní Služby Zákazníka zůstávají nedotčeny, avšak ukončením poskytování poslední ze základních Služeb účinnost Smlouvy končí.
 8. V případě ukončení poskytování Služeb ze strany Zákazníka bude SIM karta v Zařízení v pohotovosti po dobu pěti měsíců ode dne ukončení Služby a Zákazník si do té doby může rozmyslet, zda Zařízení nebude chtít využívat např. na jiném Objektu. Pokud se Zákazník rozhodne pro opětovné využívání Služeb do doby uplynutí pěti měsíců ode dne ukončení poskytování Služeb, bude mu účtován Poskytovatelem aktivační poplatek ve výši dle aktuálního Ceníku. V případě, že se Zákazník rozhodne pro opětovné využívání Služeb po více než pěti měsících ode dne ukončení poskytování Služeb, musí Poskytovatel Zákazníkovi vyměnit SIM kartu v Zařízení za novou. Zákazník bude muset uhradit aktivační poplatek ve výši dle aktuálního Ceníku a dále náklady za deinstalaci a instalaci Zařízení.

 

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ O CENÁCH, NÁJEMNÉM, POPLATCÍCH, VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ

 1. Na ceny, poplatky a nájemné vystaví Poskytovatel Zákazníkovi vyúčtování v dohodnuté frekvenci. Ceny a poplatky se platí za dohodnuté období předem.
 2. Placení předplacených služeb se provádí odečtem z účtu ONI Konto. Přehled transakcí ONI Konta je k dispozici ve Webové aplikaci ONI system.
 3. Účtování cen za Služby započne od data instalace Zařízení, nejpozději však třicátý den od data expedice Zařízení Poskytovatelem (dále též „Start služby“). U Zařízení nevyžadujících instalaci, také označovaných jako přenosná, nebo jako trackery, se lhůta pro započetí účtování zkracuje na sedm dní od data expedice Zařízení Poskytovatelem.
 4. Zúčtovací období pro nájemné je shodné se zúčtovacím obdobím pro Služby. Nájemné se platí za dané zúčtovací období předem.

 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ O KOUPI ZAŘÍZENÍ

 1. Poskytovatel splní svou povinnost dodat Zařízení jeho odesláním Zákazníkovi nebo instalací Zařízení do Objektu v některém z STP schválených Poskytovatelem podle toho, co nastane dříve. Pro vyúčtování a placení kupní ceny Zařízení jinak platí článek IV. Smlouvy.
 2. Zákazník je povinen nechat provést instalaci Zařízení do Objektu v některém z STP. V opačném případě Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Zařízení způsobené instalací.
 3. Záruční doba Zařízení je stanovena v Příloze 1, karta Registrovaného objektu. Záruční doba počíná běžet ode dne Startu služby. Záruku Poskytovatel poskytuje jen v případě instalace Zařízení v některém STP.
 4. Zákazník je povinen vadu reklamovat písemně či telefonicky s popisem vady a identifikačními údaji Zařízení. Poskytovatel provede dálkovou diagnostiku a rozhodne, zda je nutná výměna Zařízení. V takovém případě je Zákazník povinen přistavit Objekt na Poskytovatelem určené STP.
 5. V případě vad oznámených Poskytovateli později než 12 měsíců po počátku běhu záruční doby, je Poskytovatel povinen pouze bezplatně dodat Zařízení určené k výměně na příslušné STP. Veškeré další nároky Zákazníka z titulu vad jsou vyloučeny. Zákazník se zavazuje zejména uhradit práci při výměně (demontáž a montáž) Zařízení. Výměna bude provedena tak, že Objekt bude přistaven na STP pouze jednou, to znamená, že při demontáži Zařízení se rovnou provede montáž nového.

 

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ O NÁJMU ZAŘÍZENÍ

Nájem Zařízení, je-li sjednán, počíná ode dne Startu služby, a trvá do dne ukončení této Smlouvy, nebo do dne přechodu vlastnického práva k Zařízení na Zákazníka.
Nejpozději do 14 dnů po skončení nájmu je Zákazník povinen, nedohodnou-li se strany jinak, zajistit na vlastní náklady deinstalaci Zařízení z Objektu a jeho zaslání do sídla Poskytovatele. Ustanovení § 2226, § 2230 a § 2320 odst. 1. OZ se nepoužije.
Pronajímatel je povinen nést náklady na údržbu a opravy Zařízení, jeho jednotlivých komponent a příslušenství po dobu záruky uvedené v Příloze 1, karta Registrovaného objektu. Po jejich uplynutí přechází tato povinnost na Zákazníka. Tato doba začíná plynout počátkem nájmu zařízení.

 

VIII. DORUČOVÁNÍ

V případě, že bude oznámení, návrh či jiné sdělení a informace doručována držitelem poštovní licence a nepodaří se písemnost doručit, má se za to, že byla písemnost doručena následujícího pracovního dne poté, kdy držitel poštovní licence oznámí druhé smluvní straně, že se písemnost nepodařilo doručit na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě či smluvní stranou oznámenou po uzavření Smlouvy.

 

IX. OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Databáze Zákazníků, Údaje: Poskytovatel vede aktuální databázi Zákazníků a zástupců Zákazníků (dále též „Subjekt údajů“) obsahující osobní, identifikační a provozní údaje související s poskytováním Služeb (dále jen „Údaje“). Osobními a identifikačními údaji Subjektů údajů se rozumí titul, jméno, příjmení, adresy, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy, dále informace o platební morálce a bankovním spojení. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby poskytování Služeb nebo pro jejich účtování, zejména Údaje o Objektu a Poloze atd.
 2. Zpracování Údajů nutné pro poskytování služeb: Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a užívat Údaje pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely poskytování Služeb a platebních transakcí, vyúčtování Služeb a služeb třetích stran a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.
 3. Sdílení údajů s dalšími subjekty: Poskytovatel je oprávněn předávat Údaje související s poskytováním Služeb ostatním provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb elektronických komunikací, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování Služeb, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítí a služeb. Poskytovatel je dále oprávněn předávat Údaje osobám, které Poskytovatele zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb a platebních transakcí či na provozování a údržbě sítí a systémů pro poskytování služeb.
 4. Zpracování údajů pro účely marketingu: Subjekt údajů souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 3 zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely Poskytovatele a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytnuty Subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s poskytováním služeb. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro výše uvedené účely po celou dobu trvání Smlouvy, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, nebo po dobu stanovenou těmito podmínkami. Subjekt údajů souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn pro účely uvedené v odst. 4 a 5 nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) Subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze Smlouvy pro účely nabízení obchodu a služeb. Zákazník, který je právnickou osobou, zároveň uděluje Poskytovateli souhlas s časově neomezeným uveřejněním obchodní firmy, názvu, sídla, loga a stručného popisu činnosti Zákazníka, jakožto zákazníka ONI system, na webových stránkách Poskytovatele, v nabídkách služeb a referenčních listinách.
 5. Obchodní sdělení: Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej Poskytovatel informoval o svých službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení (případně jen „OS“), a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.
 6. Monitorování komunikace s Poskytovatelem: Subjekt údajů souhlasí s tím, že komunikace s kontaktním místem Poskytovatele (v jeho provozovně nebo prostřednictvím telefonní linky), může být ze strany Poskytovatele monitorována, a to výhradně za účelem zajištění důkazu o uskutečněné transakci, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality a tréninku zaměstnanců) a dále též ochrany práv Poskytovatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam hovorové či datové korespondence.
 7. Odvolání a obnovení souhlasů: Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů dle odst. 4 a 5, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu) po řádné identifikaci Subjektu údajů. V případě, že Subjekt údajů udělí opětovný souhlas se zpracováním Údajů, platí i pro Údaje získané v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-li zákon jinak. Zpracování na základě zákona Subjekt údajů nemůže odmítnout.
 8. Právo na informace: Subjekt údajů má právo na informace o Údajích, které Poskytovatel zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistí-li Subjekt údajů, že Poskytovatel zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má Subjekt údajů právo na vysvětlení, případně odstranění takového stavu, případně zablokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Subjektu údajů o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další práva Subjektu údajů a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ. Odstranění nebo oprava podle odst. 7 a 8 budou provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Poskytovatele.

 

X. CENÍK

Doplňkové služby Cena v Kč
ONI Dotaz SMS dotaz na okamžitou polohu – odečet z ONI Konto 1,50
odeslání SMS zprávy odeslání SMS se stavem jednotky – odečet z ONI Konto 1,50
Roamingové příplatky dodatečné roamingové poplatky dle vyúčtování operátora
Výměna SIM znovuzprovoznění odpojené jednotky 400
Udržovací poplatek měsíční poplatek v době přerušení poskytování služeb 50
Poštovné a balné poplatek za odeslání zásilky 180
Školení/eŠkolení cena za hodinu 690/490
Mapy Google příplatek k měsíčnímu tarifu za jedno vozidlo 20
Zahraničí on-line sledování poloh Objektu v zahraničí (vč. map Google) 150
Ekonomika provozu vyhodnocení provozních nákladů vozového parku/měsíc/vozidlo 50
Vytížení stroje monitorování využití pracovního stroje/měsíc/vozidlo 50
Měření paliva měření úrovně paliva kapacitním hladinoměrem 50
50 Oblastí v Zónách měsíční příplatek za rozšíření počtu aktivních Oblastí 100

 

Ceník ONI Zásah Cena v Kč
Aktivace zásahu jednorázový poplatek za aktivaci neodvolaného zásahu 100
Ujetá vzdálenost poplatek za každý km ujetý při zásahu 20
Doba zásahu poplatek za každou minutu strávenou při zásahu 5
Obhlídka Objektu poplatek za provedení obhlídky napadeného Objektu 100
Hlídání Objektu poplatek za každou minutu hlídání napadeného Objektu 5

 

ONI Konto:

ONI Sledování – služba ONI Konto je k dispozici.
– čtvrtletní platba – jednorázový bonus 35 SMS/Objekt
– roční platba – jednorázový bonus 180 SMS/Objekt
ONI Sledování Plus – bonus pro službu ONI Konto za těchto podmínek:
– měsíční platba – 10 SMS zdarma měsíčně
– čtvrtletní platba – 10 SMS zdarma měsíčně plus jednorázový bonus 35 SMS/Objekt
– roční platba – 10 SMS zdarma měsíčně plus jednorázový bonus 180 SMS/Objekt
ONI Střežení – bonus pro službu ONI Konto za těchto podmínek:
– čtvrtletní platba – jednorázový bonus 35 SMS/Objekt
– roční platba – jednorázový bonus 180 SMS/Objekt

XI. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Poskytovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky z důvodu inflace, zavedení nových či ukončení stávajících Služeb, změny podmínek na trhu, zkvalitnění Služeb či vývoje nových technologií nebo při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele nebo jeho dodavatelů. Informaci o změně zašle Poskytovatel Zákazníkovi na kontaktní e-mail minimálně 15 dnů před nabytím účinnosti změny. Pokud Zákazník se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn změny odmítnout a Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy bylo Uživateli doručeno oznámení o změně. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení Poskytovateli. Nevyužije-li Zákazník svého práva Smlouvu vypovědět, má se za to, že Zákazník se změnami Obchodních podmínek souhlasí. Ujednání čl. IV. odst. 3 Smlouvy platí i v tomto případě – tj. Zákazník je i v případě vypovězení Smlouvy povinen zaplatit Poskytovateli poplatek za nedodržení Doby závazku.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753