OBCHODNÍ PODMÍNKY pro Smlouvu o poskytování služeb ONI system

účinné od 23. 5. 2023

 

I.  SLUŽBY ONI Sledování

Předmětem služby je poskytování informací o poloze a stavu Vašeho objektu (vozidla) specifikovaného v tabulce č. 5 ve smlouvě, historii jeho poloh a statistik. Informace jsou poskytovány graficky a textově ve webové a mobilní aplikaci ONI system a v aplikaci SPZ. Pro osobní a dodávková vozidla je aktivní také funkce detekce havárie. Služba funguje na území České republiky, pro provoz v zahraničí je nutné si sjednat službu ONI Zahraničí on-line.

ONI Sledování PLUS

Služba obsahuje službu ONI Sledování, a navíc umí detekovat tyto poplachové stavy: odtah vozidla, krádež kol a nehodu na parkovišti. Tyto poplachové stavy jsou odesílány dle Vámi provedeného nastavení emailem nebo/a SMS zprávou. V ceně služby je 10 poplachových SMS za měsíc a po jejich vyčerpání se další SMS čerpají z ONI Konta.

ONI Střežení

Služba obsahuje službu ONI Sledování PLUS, a navíc, v případě zjištění napadení objektu, Vás budeme ihned telefonicky informovat, provedeme dálkovou lokalizaci objektu a na Vaši žádost provedeme vyslání vozidel zásahové skupiny ONI do terénu. Služba funguje v tarifu REAL a odesílá data do aplikace ONI každých 60 sekund. Z důvodu minimalizace planých poplachů jste nám povinni hlásit jakékoliv činnosti, při kterých by mohlo dojít k manipulaci s objektem (např. servis vozu nebo výměna pneumatik).

ONI Zahraničí on-line

ONI Zahraničí on-line Vám umožňuje sledovat aktuální pohyb objektu na území některých dalších států, jejichž seznam je zde: ONI zahraničí online.
Služba ONI Zahraničí on-line obsahuje zároveň službu ONI Mapy Google.

ONI Mapy Google

S touto službou vidíte objekt na mapách Google včetně satelitního zobrazení, streetview, hustoty provozu a plánovače tras.

ONI Konto

K využívání ONI konta je potřeba mít předplaceny zprávy SMS. Při každé odeslané SMS zprávě dojde k odečtu příslušné částky z ONI Konta, viz. odstavec XII. Ceny. Ve webové aplikaci je možné sledovat stav ONI Konta v Kč a počet odeslaných SMS zpráv. Do ONI konta Vám budeme přidávat i SMS zprávy zdarma jako bonus za čtvrtletní a roční platbu, viz článek XII. Ceny.

ONI Dotaz

Umožňuje si jednorázově vyžádat polohu objektu i mimo pravidelné aktualizace dat v aplikaci (viz článek III.) nebo polohu objektu v zahraničí bez aktivní služby ONI Zahraničí on-line.

ONI Zásah

Je možno sjednat pouze ke službě ONI Střežení. Pokud se Vám nedovoláme pro ověření poplachu, automaticky aktivujeme výjezdovou zásahovou skupinu ONI. Zásah je možný pouze na území ČR.

ONI Ekonomika provozu

Poskytování informací o vybraných parametrech provozních dat objektů. Sledovanými provozními daty mohou být: doba volnoběhu, překračování rychlostí, přetáčení motoru, nadměrné používání nezávislého topení, zvýšená spotřeba paliva. Rozsah vyhodnocovaných provozních dat je závislý na způsobu instalace zařízení v objektu.

ONI Vytížení stroje

Umožňuje rozlišit, zda má pracovní stroj nastartováno, stojí na volnoběh, bagruje, nakládá, jezdí po stavbě větší rychlostí než 15 km/hodinu nebo je převážen na podvalníku. Sčítá motohodiny. Výsledky měření jsou k dispozici jako tabulkové a grafické přehledy ve webové aplikaci ONI system.

ONI Měření paliva

U této služby budete informování o měření množství paliva v nádrži objektu.

ONI Tracker EU

Služba obsahuje službu ONI Sledování, ale data zobrazuje pouze ve webové a mobilní aplikaci. Je určena pro jednotky NCL21 a NCL31. Služba ONI Tracker funguje online na území Evropské Unie, Lichtenštejnska, Norska a Islandu.

ONI Docházka

Služba ONI Docházka umožňuje pomocí docházkových jednotek zaznamenávat identitu osoby, přesný čas docházkové události, typ události a aktuální GPS polohu. Všechny záznamy jsou uloženy ve webové aplikaci ONI system, kde je lze zpětně prohlížet. Samotné zpracování docházky se provádí v konkrétním softwaru třetích stran. Stažení všech dat z ONI system do těchto aplikací se provádí online skrze rozhraní API.

II.  PRONÁJEM

Doba trvání pronájmu

Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami. Po uplynutí sjednané doby pronájmu se smlouva automaticky prodlužuje na doba neurčitou. To neplatí, doručí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané doby pronájmu písemné oznámení, že trvá na ukončení smlouvy. Vlastnické právo k palubní jednotce nabývá Zájemce prvním dnem po uplynutí doby pronájmu, na kterou byla uzavřena smlouva o pronájmu. Doba pronájmu je určena v tabulce č. 4 „Závazky a záruky“ Smlouvy.

Ukončení pronájmu

V případě předčasného ukončení smlouvy o pronájmu se Zájemce zavazuje uhradit Poskytovateli náhradu za každou palubní jednotku ve výši 2 000 Kč bez DPH, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zájemce obdrží daňový doklad, který mu Poskytovatel vystaví a zašle jej na adresu Zájemce. Služba se ukončuje k poslednímu dni v měsíci, kdy se jednotka vrátila na adresu Poskytovatele. Při předčasném ukončení smlouvy o pronájmu vlastnické právo k Palubní jednotce Zájemce nenabude a je povinen palubní jednotku vrátit Poskytovateli. Náklady spojené s demontáží Palubní jednotky a její zaslání zpět na adresu Poskytovatele, hradí Zájemce v plné výši na své vlastní náklady.

Náhrady

V případě, že bude v době trvání této Smlouvy některá z Palubních jednotek poškozena nebo ztracena, sjednaly si smluvní strany náhradu škody ve výši 2 000 Kč bez DPH za každou poškozenou palubní jednotku. Zájemce je povinen tuto náhradu škodu uhradit Poskytovateli nejpozději do 14 dnů od obdržení daňového dokladu, který Poskytovatel vystaví Zájemci a zašle jej na adresu Zájemce.

Záruka

Záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené živelní či jinou vnější událostí, kterou Poskytovatel nezpůsobil a nemohl ovlivnit, nebo užíváním palubní jednotky v rozporu s návodem k obsluze, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením, nebo chybnou montáží palubní jednotky provedenou při instalaci, nebo Poskytovatelem nezaviněnými poruchami a výpadky sítě Internet a sítí mobilních a GPS operátorů, včetně zahraničních operátorů, nebo změnou platné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem.

Doba záruky na zařízení je shodná s dobou smlouvy o pronájmu. Doba záruky je určena v tabulce č. 4 „Závazky a záruky“ Smlouvy.

 

III.  INFORMAČNÍ EMAILY A SMS

O stavech či parametrech objektů můžete být informováni pomocí emailů či SMS zpráv. Emailové informace jsou zdarma, SMS zprávy jsou placeny z Vašeho ONI Konta.

 

IV.  TARIFY SLUŽEB ONI SLEDOVÁNÍ/ONI SLEDOVÁNÍ PLUS

Služba ONI Sledování/ONI Sledování PLUS je poskytována ve čtyřech tarifech, které se liší frekvencí aktualizace všech poloh během pohybu objektu:

 

OPTIMUM Polohy zasílány z objektu co 10 sekund a jsou do aplikace aktualizovány co 5 minut.
REAL Polohy zasílány z objektu co 10 sekund a jsou do aplikace aktualizovány co 1 minutu.
SUPERREAL Polohy zasílány z objektu co 10 sekund a jsou do aplikace aktualizovány co 20 sekund.
DRIVE Polohy během pohybu objektu nejsou poskytovány. Odesílány jsou údaje o začátku a konci jízd pro účely vytvoření knihy jízd.

 

V.  FUNKČNOST SLUŽEB

Poskytování služeb může být přerušeno:

 1. Z důvodu poruchy zařízení (jednotky nebo příslušenství), pokud řádně nehradíte faktury, porušili jste Vaše povinnosti nebo v případě výpadků služeb třetích stran (mobilní sítě, elektřina apod.). Berte prosím na vědomí, že vzhledem k technologickým možnostem a omezením nemůžeme zaručit bezchybnost a nepřerušenost poskytování služeb.
 2. Např. z důvodu havárie vozidla můžete požádat o přerušení poskytování služeb na dobu maximálně 12 měsíců. K přerušení dojde od prvního dne následujícího měsíce po obdržení Vaší žádosti. V době přerušení budete platit udržovací poplatek za každé přerušené zařízení. Jakmile požádáte o opětovné využívání služby, bude obnovena následující pracovní den.
 3. V názvu konkrétní komunikační jednotky (ve Smlouvě o poskytování služeb ONI system, v tabulce č. 1 Hardware, příslušenství a jednorázové poplatky) je uvedeno, v jakých mobilních sítích jednotka komunikuje.

 

VI.  ZMĚNY SMLUV

 1. Žádost o změnu ve smlouvě posílejte z Vašeho smluvního emailu na adresu info@onisystem.cz. Obratem Vaši žádost schválíme nebo odmítneme a poté vám neprodleně zašleme dodatek  ke smlouvě. Pozor: Změna je účinná podpisem a doručením dodatku na náš email info@onisystem.cz nebo při doručení na naši adresu.
 2. Pokud chcete zapnout/vypnout službu ONI Zahraničí on-line, stačí k tomu telefonický pokyn z Vašeho smluvního tel. čísla, které jste uvedli do smlouvy.

 

VII.  UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Obě smluví strany mohou smlouvu ukončit i písemnou výpovědí, kdy výpovědní lhůta činí 30 dní.
 2. Vypovíme Vaši smlouvu v případě, že budete v prodlení s úhradou delším než 30 dní, přičemž výpovědní lhůta činí 7 dní a začíná plynout dnem jejího doručení.
 3. Služba bude ukončena posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl tento dodatek uzavřen.
 4. Ukončení smlouvy se však netýká ustanovení, která dle naší dohody či podle své povahy, mají trvat i poté, např. povinnosti uhradit dlužné částky.
 5. V případě ukončení některé služby na Vaši žádost bude SIM karta ještě 5 měsíců „v pohotovosti“. Pokud se do té doby rozhodnete pro opětovné využívání služby, bude vám obnovena bezplatně. Pokud se rozhodnete později, je nutné zaslat jednotku na naši adresu, abychom mohli provést znovuaktivaci. Znovuaktivaci jednotky a náklady za její deinstalaci a instalaci vždy hradí zákazník.

 

VIII.  ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Účtovat služby (dále jen „start služby“) Vám začneme od data instalace zařízení do objektu, nejpozději však měsíc od data odeslání zařízení k Vám. U mobilních jednotek nevyžadujících instalaci se lhůta pro započetí účtování zkracuje na 7 kalendářních dní od data odeslání.

 

IX.  DODÁNÍ ZAŘÍZENÍ

 1. Povinnost dodání zařízení je splněno jeho odesláním k zákazníkovi nebo instalací zařízení do objektu v některém  ze smluvních technických středisek podle toho, co nastane dříve.
 2. V případě, že se nejedná o mobilní jednotku, tak musí být zařízení nainstalováno ve vozidle (či jiném objektu). Pokud zařízení namontuje někdo jiný než smluvní technické středisko, neneseme odpovědnost za vady zařízení či služeb způsobené instalací a ani neposkytujeme záruku za takové zařízení. Pokud bude instalace zajištěna ze strany dodavatele, uhradí zákazník cenu dle tabulky č. 1 ve smlouvě.
 3. Záruční doba zařízení je sjednána v tabulce č. 4 ve smlouvě. Záruční doba počíná běžet ode dne startu služby.

 

X.  VADY A ZÁRUKY

 1. Vadu je potřeba nahlásit ihned po jejím zjištění, a to písemně na adresu info@onisystem.cz či telefonicky na čísle 737 900 300 s popisem vady a identifikačními údaji zařízení či RZ objektu. Ihned bude provedena dálková diagnostika a následně bude rozhodnuto, zda je nutná výměna zařízení. V takovém případě je nutné přistavit objekt na adresu námi určeného smluvního technického střediska. Pokud chce zákazník opravu realizovat ve svých prostorách, tak uhradí dopravné přímo technikovi ve výši dle článku XII Ceny.
 2. Pokud bude při odstranění vady provedena oprava či výměna jednotky do 12 měsíců od její instalace, je provedení práce zdarma. Pokud bude provedena oprava či výměna jednotky po 12 měsících od její instalace, je jednotka a příslušenství zdarma. Hradí se pouze práce, a to ve výši 650 Kč bez DPH/1 jednotka. Cestovné technika ve výši 10 Kč/km musí zákazník uhradit vždy, pokud objekt na opravu nebude přistaven přímo na adresu smluvního technického střediska (v nejhorším případě nejbližší krajské město). Po přistavení objektu ve smluvním technickém středisku bude provedena výměna, v rámci které se provede demontáž a následně rovnou montáž jiné jednotky stejného typu se stejným nastavením služeb.
 3. Veškeré Vaše další nároky z titulu vad jsou vyloučeny.

 

XI.  JAK PRACUJEME S OSOBNÍMI A IDENTIFIKAČÍMI ÚDAJI

Jak pracujeme s Vašimi osobními a identifikačními údaji se dozvíte zde: www.onisystem.cz/gdpr

 

XII.  CENY

(Ceny uvedeny bez DPH)

 

Doplňkové služby Cena v Kč
ONI Dotaz SMS dotaz na okamžitou polohu – odečet z ONI Konto 1,50
Odeslání SMS zprávy odeslání SMS se stavem jednotky – odečet z ONI Konto 1,50
Roamingové příplatky dodatečné roamingové poplatky dle vyúčtování operátora
Výměna SIM znovuzprovoznění odpojené jednotky 400
Udržovací poplatek měsíční poplatek v době přerušení poskytování služeb 50
Poštovné a balné poplatek za odeslání zásilky 180
Školení/eŠkolení cena za hodinu 690/490
Mapy Google příplatek k měsíčnímu tarifu za jedno vozidlo 20
Zahraničí on-line sledování poloh Objektu v zahraničí (vč. map Google) 150
Ekonomika provozu vyhodnocení provozních nákladů vozového parku/měsíc/vozidlo 50
Vytížení stroje monitorování využití pracovního stroje/měsíc/vozidlo 50
Měření paliva měření úrovně paliva kapacitním hladinoměrem 50
50 Oblastí v Zónách měsíční příplatek za rozšíření počtu aktivních Oblastí 100

 

ONI Konto

Bonusové počty SMS do ONI Konta při frekvenci vyúčtování:

 • čtvrtletní platba – jednorázový bonus 35 SMS/objekt
 • roční platba – jednorázový bonus 180 SMS/objekt

 

Ceník ONI Zásah Cena v Kč
Aktivace zásahu jednorázový poplatek za aktivaci neodvolaného zásahu 100
Ujetá vzdálenost poplatek za každý km ujetý při zásahu 20
Doba zásahu poplatek za každou minutu strávenou při zásahu 5
Obhlídka Objektu poplatek za provedení obhlídky napadeného Objektu 100
Hlídání Objektu poplatek za každou minutu hlídání napadeného Objektu 5

 

 

Ceník montáží Cena v Kč
Montáž Cenu je stanovena individuálně a je uvedena ve smlouvě
Doprava technika Dopravné technika za 1 km (počítáno tam i zpět) 10
Výměna při opravě Výměna za opravené zařízení (technikem) po 12 měsících 650
Zbytečný výjezd Dopravné + čas technika, pokud jede na montáž zbytečně 1200
Montáž v So, Ne, svátek Příplatek k dohodnuté ceně, pokud je montáž v So, Ne, svátek +300
Neúplná montáž Nebyla přistavena všechna vozidla, která byla domluvena

Na daný  termín

+1200
Neúplná montáž Pokud lze řešit přespáním technika +600

 

XIII.  INSTALACE ZAŘÍZENÍ a požadavky na přípravu při montáži u zákazníka

Pokud se zákazník dohodl na instalaci jednotek ve svých prostorách, je povinen montážnímu technikovi zajistit tyto montážní podmínky:

 

 1. Požadavky na místo montáže v létě při teplotě nad 10 °C
 • čistá plocha, kde může technik provést potřebné úkony k instalaci

 

2. Požadavky na místo montáže v létě při teplotě nad 10 °C za deště, silného větru

 • hala nebo přístřešek, kam nebude pršet
 • dostatečné osvětlení

 

3. Požadavky na místo montáže u aut střední a vyšší třídy

 • garáž nebo hala

 

4. Požadavky na místo montáže v zimě, při teplotě pod 10 °C

 • vytápěná hala s teplotou nad 10 °C
 • dostatečné osvětlení
 • dostatečná doba na montáž
 • v záporných teplotách praskají plasty, nelze provést montáž

 

5. Doplňující požadavky při montáži paliva

 • dostupnost sítě 230 V do vzdálenosti 10 m
 • minimálně 1,5 m prostoru kolem auta

 

Jak se zákazník vyhne zbytečnému výjezdu technika

Pokud zákazník ví, že nemá splněny výše uvedené podmínky, musí před výjezdem informovat instalačního technika a odvolat montáž. Společně si dohodnou nový termín montáže na den, kdy budou podmínky splněny. Pokud zákazník technika neodvolá, technik přijede a nebude schopen z důvodu nesplnění montážních podmínek práci provést, zákazník uhradí zbytečný výjezd technika ve výši 1 200 Kč.

Dohoda o ceně montáže v So, Ne, svátek

Pokud je ve smlouvě naceněna montáž v pracovní dny a zákazník požaduje změnu termínu montáže na sobotu, neděli nebo svátek, bude zákazníkovi vyfakturováno + 300 Kč za instalaci každého vozidla.

Dohoda o zaplacení dalšího výjezdu při nepřistavení dohodnutého počtu vozidel

Pokud zákazník nepřistaví na smluvený termín instalace dohodnutý počet vozidel a montážní technik musí na montáž přijet ještě jednou, uhradí zákazník příplatek ve výši 1200 Kč. Pokud lze situaci řešit přespáním technika, bude zákazníkovi fakturován nocleh v ceně 600 Kč.

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753