Podmínky akce Odměna za doporučení

NAM system, a.s. , U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64, IČ 25862731 pořádá reklamní akci „Odměna za doporučení“ za dále stanovených podmínek:

Povinnosti a práva NAM system, a.s.:

 1. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi, který doporučí jiného zákazníka, jenž si koupí zboží a uzavře smlouvu na jedno a více vozidel s ONI system. Odměna za jedno vozidlo s ONI system jsou 3 měsíce provozu systému zdarma.  Počet měsíců se násobí počtem kusů zakoupených jednotek při prvnímu nákupu doporučeného zákazníka. 
 2. NAM system, a.s. doporučeného zákazníka osloví, představí výhody ONI system, a vše potřebné.
 3. NAM system, a.s. poskytne odměnu zákazníkovi nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde ke splnění podmínky, že doporučený zákazník s námi uzavře smlouvu na využívání služeb GPS sledování vozidel a uhradí zboží. Odměna se započítá od příštího zúčtovacího období zákazníka.
 4. Nárok na plnění z této akce zaniká v případě, že se obchod neuskuteční do jednoho roku od předání doporučení nebo v případě, že při předání kontaktu již s doporučeným zákazníkem aktivně jednáme.
 5. NAM system, a.s. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu akce podmínky. Změna je vždy účinná okamžikem jejího zveřejnění na veřejných stránkách ONI system.

Povinnosti a práva zákazníka:

 1. Zákazník předá společnosti NAM system, a.s. kontakt na doporučeného zákazníka.
 2. Předání kontaktu proběhne vyplněním formuláře na https://www.onisystem.cz/kontakty/sluzby-zdarma/
 3. Kontaktem na doporučeného zákazníka se rozumí jeho IČ, název společnosti, jméno, příjmení, telefonický kontakt.
 4. Doporučený zákazník je od Zákazníka seznámen se skutečností, že předává jeho kontaktní informace naší společnosti.
 5. Zákazník není pro účely získání odměny nijak omezen počtem doporučení.

Vymezení pojmů Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

 1. „Zákazník“ je osoba, které využívá služby pro monitorování vozidel ONI system, k němuž využívá aktivní služby.
 2.  „Doporučený zákazník“ je osoba, která ke dni sjednání smlouvy o monitorování vozidla nemá uzavřenou žádnou jinou smlouvu se společností NAM system, a.s.
  Za doporučeného zákazníka pro účely těchto podmínek se považuje pouze takový subjekt, který se společností NAM system, a.s. sjedná smlouvu o poskytování služeb ONI system.
 3. „Odměna“ je 3 měsíce provozu zdarma.

 

Poskytnutím Odměny za doporučení nejsou dotčeny jiné poplatky.

5.12.2018

Kontaktujte nás

NONSTOP dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Obchodní oddělení
ONI system
+ 420 734 427 427

Účetní oddělení
ONI system
+ 420 553 036 753